Commissie Sportiviteit en Respect van HSV Wasmeer 

Via deze weg willen we jullie laten kennismaken met de commissie sportiviteit en respect.
Deze commissie heeft tot doel een zo veilig mogelijke sportcultuur te realiseren binnen Wasmeer. Alle spelers, bezoekers en begeleiders moeten zich hier prettig en welkom voelen. Het gaat immers om het sportplezier! De commissie werkt in opdracht van het algemeen bestuur, waar de voorzitter Hans Haselager onze portefeuillehouder is. De commissie heeft op dit moment 4  vacatures. U kunt zich aanmelden voor een functie via   

Hieronder zullen we aangeven waar de commissie sportiviteit en respect voor staat en welke basis- en gedragsregels we bij de vereniging hanteren.
We bieden documenten aan waarin het functieprofiel van de vertrouwenspersoon binnen de vereniging wordt beschreven alsook het protocol sociaal veilige sportomgeving met extra aandacht voor seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag.

Waar staat de commissie sportiviteit en respect voor?

  • we geloven sterk in voorbeeldgedrag. Voorkomen is beter dan genezen;
  • we gaan liever niet uit van straffen maar van het bewust maken van gedrag en gevolgen;
  • een verklaring omtrent gedrag voor alle trainers, coaches en begeleiders;
  • we willen met het bestuur en samen met alle Wasmeerders een open cultuur bereiken, waarin afspreken, uitspreken en aanspreken vanzelfsprekend is.

Wat we met elkaar afspreken zullen we de komende tijd met jullie delen. De basis is onze basis-elf (zie hieronder), die we met alle convenantclubs uit de regio ´t Gooi hebben samengesteld.

Wat doen we?

  • we bevorderen een veilig sportklimaat;
  • we organiseren activiteiten ter bevordering van sportief gedrag;
  • we behandelen incidenten op gebied van ongewenst gedrag en adviseren daarin het bestuur.

Wat is onze procedure rondom incidenten?

Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag dan gaat de commissie er van uit dat dit in eerste instantie opgelost wordt binnen het team.
Lukt dat niet dan kan een vervolgstap zijn om het incident te bespreken met de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie.
Pas wanneer men hier niet tot een oplossing komt, kan men een beroep doen op de commissie sportiviteit en respect.
Zaken dienen dan bij voorkeur voor dinsdag 20.00 uur bij ons aangeleverd te worden.
Ieder team heeft dan getraind zodat de mogelijkheid is gepasseerd om het in het team zelf op te lossen.
We bespreken als commissie de zaak en praten indien nodig met betrokkenen. We passen altijd hoor en wederhoor toe.
We doen in zo´n geval ons best om voor vrijdagavond een advies bij het bestuur neer te leggen.
We stimuleren het oplossen in het eigen team of afdeling, straffen liever niet en streven ernaar inzicht in gedrag te geven.
Het bestuur beslist uiteindelijk of zij ons advies willen opvolgen of niet.
We kijken er naar uit om, samen met jullie Wasmeer een veilige, sportieve en gezellige club te laten zijn!
Heb je vragen, ideeën of zit je met een situatie, dan kun je ons mailen op

Vertrouwenspersoon

Katja Bosma, te bereiken via

Hieronder vind je meer informatie over de vertrouwenspersoon. Het functieprofiel met de taakomschrijving en te volgen procedures. Daarbij het protocol sociale veilige sportomgeving van NOC*NSF met een verdere uitwerking van de nationaal bij sportclubs gevolgde stappen. Klik daarvoor op onderstaande linkjes. Voor vragen kun je mailen naar  

Voor het vervullen van een functie bij onze vereniging waarbij je werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen of goederen vragen wij onze leden een Verklaring omtrent Gedrag (VoG) af te geven. Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking  gratis een VOG krijgen. We willen dit graag voor de start van het seizoen rond hebben. Je ontvangt van de vereniging een mail wanneer we van jou een VOG wensen. Meer informatie daarover hieronder of via .

Basiself Wasmeer

Als laatste onze Basiself. Een aantal algemene regels die de clubs in het (voetbal)convenant ’t Gooi samen hebben afgesproken en die we zichtbaar en in woord en daad willen uitdragen bij onze vereniging. Want zonder respect is er geen sport.

Basis11wasmeer
Respect