HSV WASMEER

 

HSV Wasmeer, gevestigd aan Harry Banninkstraat 2, 1223 MP Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS

www.wasmeer.nl 

Harry Banninkstraat 2 
1223 MP Hilversum 

 

De Functionaris Gegevensbescherming van HSV Wasmeer is te bereiken via

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

HSV Wasmeer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf schriftelijk aan ons verstrekt hebt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken,  dit kunnen ook bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens zijn:

 • Aanmelddatum
 • Voor-, roep-  en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • IBAN
 • Betaalwijze
 • Betaalperiode
 • Afmeldingsdatum
 • Foto
 • In bezit van Verklaring Omtrent Gedrag ja/nee
 • BSN, voor hen met wie HSV Wasmeer een dienstverband aangaat.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

HSV Wasmeer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw contributiebetaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • HSV Wasmeer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belasting

 

 

HSV Wasmeer verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van één van de volgende grondslagen:

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

 

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

HSV Wasmeer neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HSV Wasmeer) tussen zit. HSV Wasmeer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

MailChimp: voor verzending van onze nieuwsbrief

Mailprogrammas zoals Outlook: voor het verwerken van e-mails.

Ticketkantoor.nl: voor verkoop van toegangskaarten events

Microsoft Excel: voor het bijhouden van de ledenlijst

Clubcollect: voor het bijhouden van spelerslijsten en contributie

Accountview: voor de financiële administratie

Sportlink: teamsamenstellingen en wedstijden vastleggen

Wedstrijdzaken app: voor digitale wedstrijdformulieren voor de leiders

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

HSV Wasmeer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Bij lidmaatschap:

Na opzegging van het lidmaatschap hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar van al uw financiële persoonsgegevens i.v.m. de belastingwetgeving.  Wij zullen actief om toestemming vragen bij het opzeggen om (e-mail-) adres gegevens te bewaren voor uitnodigingen van feesten en jubilea, ook na de termijn van 7 jaar.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

HSV Wasmeer gebruikt alleen functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de functionele werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HSV Wasmeer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Na het verwerken van het verzoek zal de kopie van het identiteitsbewijs vernietigd worden.

HSV Wasmeer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

HSV Wasmeer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
   Alle personen die namens HSV Wasmeer van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren onze maatregelen regelmatig
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via
 

Wij zullen door ons opgemerkte datalekken direct melden bij Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht- datalekken.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ GEBRUIKEN VOOR ONZE COMMUNICATIE

Alle correspondentie met de leden over de verenigingsactiviteiten en het lidmaatschap wordt per mail verstuurd, daarvoor gebruiken wij het e-mailadres wat je verstrekt op het aanmeldformulier. Daarnaast wordt jouw mobiele nummer gebruikt voor team WhatsApp groepen zodat je op de hoogte blijft van  alle teamactiviteiten.